Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De in de algemene voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis:

 • Leverancier: De Vennootschap onder Firma van der Blij & van Haren, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84224851.

 • Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst heeft gesloten.

 • Overeenkomst: De afspraak tussen leverancier en afnemer tot het leveren van één of meer producten uit het assortiment van leverancier door leverancier aan afnemer.

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN

2.1 Inleiding 
Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van leverancier en afnemer bij het aangaan van een overeenkomst door de afname van één of meerdere producten van Leverancier. 

2.2 Identiteit van de onderneming 
Handelsnaam: Vennootschap onder Firma van der Blij en van Haren. 
Handelend onder de naam/namen: Socialsticker.nl
 
Vestigingsadres: Stationstraat 30-C, 7005 AT te Doetinchem 
Postadres: Stationstraat 30-C, 7005 AT te Doetinchem. 
 
Whatsapp: +31 (06) 40 24 56 39
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week


E-mail: info@socialsticker.nl
 
KVK-nummer: 84224851  
BTW-nummer: NL863138512B01

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID & TOEPASSELIJK RECHT

3.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de leverancier en afnemer, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
3.2 Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst en betreffende algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST

4.1 Totstandkoming overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst op het moment van bestelling van- en betaling van één of meerdere producten op de website van de leverancier door de afnemer, inclusief het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5 - BESTELLING

5.1 Bestelmethoden 
De leverancier biedt de mogelijkheid om producten uit haar assortiment te bestellen via de volgende kanalen:
 • Webshop Door gebruik te maken van het online bestelproces op www.socialsticker.nl 
 • Mail Door een aanvraag te doen via e-mail, te versturen naar info@socialsticker.nl
 • Mondeling Door het aangaan van een mondelinge overeenkomst tussen één van de Vennoten van V.O.F van der Blij en van Haren en afnemer.
5.2 Verplichtingen van Leverancier
 • De leverancier voorziet de afnemer gedurende het bestelproces van alle benodigde informatie over de bestelstatus, betalingen, de te leveren producten en de manier waarop deze gebruikt dienen te worden.
 • De leverancier garandeert de privacy van alle bezoekers van de webshop, ongeacht of de bezoeker een bestelling plaatst of niet. Alle persoonlijke informatie die bezoekers en/of afnemers achterlaten worden vertrouwelijk behandeld. De leverancier deelt in geen enkel geval persoonsgegevens met derde partijen, tenzij noodzakelijk/dan wel deze partij betrokken is in het bestel-, betaal- en/of verzendproces.
 • Naast de uitvoering van bestellingen, zullen persoonsgegevens worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de afnemer.
5.3 Verplichtingen van afnemer
 • De afnemer dient gedurende het bestelproces zich in te lezen in de algemene voorwaarden van de leverancier en hiermee akkoord te gaan alvorens de bestelling afgerond kan worden.
 • Afnemer dient tenminste 18 jaar of ouder te zijn om een aankoop te verrichten op socialsticker.nl. Leverancier verkoopt niet aan minderjarigen (<18 jaar) en is niet aansprakelijk voor leeftijdsfraude. 

ARTIKEL 6 - PRIJZEN & BETALING

6.1 Prijzen
 • Alle prijzen vermeld in de webshop of in andere uitingen van de leverancier zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 • De leverancier mag prijzen, aanbiedingen en (prijs)voorwaarden op ieder moment wijzigen ten opzichte van de afnemer, op het moment dat er nog geen sprake is van een overeenkomst.
 • De leverancier kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De leverancier rekent in geval van verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling €2,95 aan verzendkosten in geval van een standaard-levering en gratis verzending vanaf €30,00 tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De hoogte van de verzendkosten, die bovenstaand zijn benoemd, staan vast en zijn niet gebonden aan de grootte van de bestelling.
6.2 Betaling
 • De leverancier biedt de volgende wijzen van betaling: Betaling via Ideal en via Credit Card (Visa en MasterCard).
 • De leverancier doet er alles aan om een veilige omgeving te bieden waarin de afnemer de betaling kan uitvoeren, maar is niet verantwoordelijk voor storingen en/of falen van derde partijen.
 • De leverancier garandeert een veilige en discrete omgang met (persoonlijke) gegevens van de afnemer en deelt deze niet met derde partijen, tenzij de leverancier hier wettelijk toe verplicht is.

ARTIKEL 7 - VERZENDING

 • De leverancier garandeert een verzending van de bestelde producten naar de afnemer, binnen 2 tot 4 werkdagen in geval van een standaard-levering.

 • De leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging van levering veroorzaakt door derde partijen, zoals de bezorgende partij.

 • De leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangegeven levertermijnen.

 • De leverancier streeft ten alle tijden naar een volledigheid van de bestelling, maar kan deze niet garanderen. Wanneer denafnemer het ontbreken van één of meerdere producten in de levering binnen 7 dagen aangeeft, wordt de bestelling alsnog aangevuld, mits een controle niet uitwijst dat de bestelling wel compleet was.

 • In geval van het niet kunnen realiseren van de aangegeven levertermijn door toedoen van de leverancier, zal de afnemer hier binnen 3 werkdagen na de bestelling van op de hoogte worden gebracht. In overleg zal er worden gezocht naar een passende oplossing.

 • De leverancier is in geen enkel geval verantwoordelijk voor een verkeerde levering door toedoen van derde partijen en/of de afnemer zelf. De afnemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor het juist invoeren van de adresgegevens.

ARTIKEL 8 - RETOURNEREN

  • De leverancier doet er alles aan om de levering op een juiste wijze te laten plaatsvinden, waarbij alle producten in de juiste staat worden geleverd. De afnemer wordt verzocht om direct na ontvangst de geleverde producten te inspecteren op volledigheid en een juiste staat. Wanneer er zich een probleem voordoet, dient de afnemer dit zo snel mogelijk te melden waarna er in samenspraak tussen beide partijen gezocht kan worden naar een passende oplossing.

  • Voor zover de bestelling gepersonaliseerde producten betreft, heeft u geen bedenktijd, herroepingsrecht, retourrecht of recht op ontbinding (art. 6:230p sub f onder 1° BW).

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

 • De leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, zowel bij personen als goederen, voortvloeiend uit het gebruik van een van de producten van de leverancier door de afnemer.

 • De afnemer dient bij gebruik van de producten van de leverancier ten alle tijden rekening te houden met de gebruikersinstructies.

 • Iedere aansprakelijkheid van de leverancier, van het personeel en de producten van de leverancier voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, is uitgesloten. 

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

 • De leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de afnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.